Načítání

Absolventské tričká s potlačou pre žiakov 9. tried

Ochrana osobných údajov

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že od Vás môže byť požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom vašej objednávky alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú spracované a použité exkluzívne za účelom výroby vašich tričiek a mikín a za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúce najmä v zasielanie informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielanie odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté našou spoločnosťou, či naším systémovým partnerom alebo naším autorizovaným predajcom.

Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením na adresu našej spoločnosti (viď. Menu Kontakty). Momentom odvolania nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané z databázy. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov.

Vylúčenie zodpovednosti

Naša spoločnosť vynakladá všetko úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na tejto webovej stránke. Vzhľadom k našej obchodnej politike a neustáleho zdokonaľovania produktu, sú všetky údaje predmetom revízie a vyhradzujeme si právo meniť a upravovať obchodné a produktové informácie, okrem iného, ​​špecifikácie, farby, veľkosti a ceny modelov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípady, straty či škody, ktoré môžu nastať v dôsledku spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytnuté na týchto stránkach. Informácie obsiahnuté na tomto webe sú určené iba pre SR a nemusia spĺňať zákony ktorejkoľvek inej krajiny.

Dodanie

Tričká a mikiny vám urobíme do 10 dní a osobne dovezieme do školy. V prípade, že sa náš pracovník bude nachádzať v inom regióne, než je váš, bude zásielka poslaná na dobierku slovenských poštou na adresu školy.

Reklamačný poriadok

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka je vztiahnutá na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, ktorým sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom zákazníkovi. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne ​​a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky (dodací list, daňový doklad, ...). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že vracia predávajúcemu vadný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim. Cestu reklamovaného tovaru k prevádzkovateľovi hradí zákazník, cestu opraveného tovaru k zákazníkovi hradí prevádzkovateľ. V závislosti od druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar nový a alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného zaobchádzania s tovarom. Tu je dôležité, aby sa zákazník riadil pokynmi na ošetrovanie, ktoré sú dodávané spolu s objednaným tovarom. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku nie je možné uznať. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne ​​.. Písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať tiež voľbu nároku kupujúceho podľa zákona, spolu s chybným tovarom odošle kupujúci v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave na adresu: Jonáš Proser, Antonína Slavíčka 5, Prostějov, 79604. reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.